آمار کلی

کد ملی: 005096XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 5

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری بهار نام عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/11 تا کنون
مهندسین مشاور فرآیند فولاد بتن ساروج مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/01 تا کنون
ساتراپ مهام ساینا عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/04 تا کنون
مهندسی زیبا نقش آسمان فردا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/18 تا کنون
ایستا تیک سازه ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/24 تا کنون
تولید صمغ های غذایی فراگام نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/11/12 تا 1391/07/12