آمار کلی

کد ملی: 194014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدیسا پیشگام خلیج فارس بازرس اصلی فعال 1393/05/25 تا کنون