آمار کلی

کد ملی: 339264XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدرا ماشین ساحل عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/02/01 تا 1394/05/25