آمار کلی

کد ملی: 214287XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپیده سحر شایگان شمال بازرس علی البدل خارج شده 1391/09/25 تا 1396/11/03