آمار کلی

کد ملی: 150089XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی پسته بیگ مدیرعامل فعال 1397/04/26 تا کنون
اتحادیه شرکتهای رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/03 تا کنون