آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مکانیزاسیون جوتیاران لاجان پیرانشهر شماره ثبت 573 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/08/29 تا کنون