آمار کلی

کد ملی: 007101XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیاه مشق امید عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/09 تا کنون