آمار کلی

کد ملی: 362087XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوش آوران دارو عضو هیئت مدیره فعال 1389/11/04 تا کنون