آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه و توزیع کتاب کوثر اردکان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1384/09/16 تا کنون