آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ثبت شده به شماره 18954 پس از واریز 65 % سرمایه تعهدی شرکت به حسا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1386/05/21 تا کنون