آمار کلی

کد ملی: 038622XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گیتی تجارت آریا فراز بازرس اصلی فعال 1394/10/26 تا کنون