آمار کلی

کد ملی: 006232XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صافی گستر البرز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/02 تا کنون