آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
4924 خدمات دانش آموختگان کتابداری و تاریخ تبریز منشی هییت مدیره منحل شده 1388/02/09 تا کنون