آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
این اداره ارسال گردیده نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1386/10/18 تا 1386/10/20