آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت ساختمان هستی هوداد مدیرعامل خارج شده 1394/01/22 تا 1396/07/05