آمار کلی

کد ملی: 456921XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرکز توان بخشی دختران کم توان ذهنی الزهرای دامغان عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/01 تا کنون