آمار کلی

کد ملی: 197134XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور مهام طرح پارس عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/14 تا کنون