آمار کلی

کد ملی: 443154XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان طب یزد عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/08 تا کنون