آمار کلی

کد ملی: 122926XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمین فیدار سورین رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/17 تا کنون
پرگاس سورین مهرگان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/01 تا کنون