آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش مازیار شماره 6264 دورود نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/02/20 تا کنون