آمار کلی

کد ملی: 634000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و هشتصد و هفتاد و شش فیلم سازی تخصصی یاقوت حیات بازرس علی البدل فعال 1393/12/25 تا کنون