آمار کلی

کد ملی: 251134XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرافکن امواج طاها مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/03 تا کنون
توسعه جهان شمس ایرانیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/05/12 تا 1393/09/08