آمار کلی

کد ملی: 387313XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاکسی تلفنی جمشید نجف آباد رئیس هیئت مدیره فعال 1391/04/20 تا کنون