آمار کلی

کد ملی: 007640XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رویین گستر لیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/12/15 تا 1398/07/28