آمار کلی

کد ملی: 280241XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
متان تجهیز البرز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/16 تا کنون