آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/06/05 تا 1398/01/24