آمار کلی

کد ملی: 489791XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی سبزان دماوند کندوان بازرس اصلی فعال 1394/03/06 تا کنون