آمار کلی

کد ملی: 137591XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسمان فناوری آسیا عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/21 تا کنون
آزمون زمان پویا ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/30 تا کنون