آمار کلی

کد ملی: 206288XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن هنرمندان زن زنجان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/25 تا کنون