آمار کلی

کد ملی: 458008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی تامین صنعت پرگاس بازرس اصلی فعال 1398/06/17 تا کنون
باتیس سازه شاهوار رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/15 تا کنون