آمار کلی

کد ملی: 101657XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/16 تا کنون