آمار کلی

کد ملی: 425053XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران توسعه بلاد آریوبرزن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/05 تا کنون