آمار کلی

کد ملی: 126201XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی زرین رشد کاشان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/16 تا کنون
تولیدی دان مبین کاشان مدیرعامل فعال 1396/08/23 تا کنون
تولیدی دان مبین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/07/07 تا کنون