آمار کلی

کد ملی: 146147XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آتی رسم مینا ساز کاشانه اردبیل عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/04 تا کنون