آمار کلی

کد ملی: 299179XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا بنا کرمان بازرس اصلی فعال 1398/11/03 تا کنون