آمار کلی

کد ملی: 129069XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوا سروش سپهر پایا بازرس علی البدل خارج شده 1394/08/09 تا 1395/11/12