آمار کلی

کد ملی: 128178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خسروان دژ سپاهان بازرس اصلی منحل شده 1390/08/11 تا کنون