آمار کلی

کد ملی: 045023XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتا صنعت ناجی بازرس اصلی فعال 1398/08/01 تا کنون