آمار کلی

کد ملی: 138102XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چالش ارتباطات عصر نوین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/02 تا کنون