آمار کلی

کد ملی: 004947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اسپید رایانه کاسپین رئیس هیئت مدیره فعال 1389/11/25 تا کنون