آمار کلی

کد ملی: 007323XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه کارهای دیجیتال راتین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/07 تا کنون
راهکارهای کسب و کار راتین سیستم مدیرعامل فعال 1393/10/15 تا کنون