آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تلاش گران طاق بستان بازرس علی البدل خارج شده 1388/03/17 تا 1393/06/02