آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه نهال امید دنا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/12/03 تا 1396/11/01