آمار کلی

کد ملی: 007171XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی نیکان ساز راگا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/12/23 تا کنون