آمار کلی

کد ملی: 185010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهتاب شب لطیف ارجان بازرس اصلی فعال 1395/01/07 تا کنون