آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای جیرفت عضو هیئت مدیره فعال 1390/02/15 تا کنون