آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیار فاطمه زهرا چهار هزارو چهارصدو بیست و سه کنارک رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/04/25 تا 1394/06/28