آمار کلی

کد ملی: 468000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آترین طب نقش جهان بازرس علی البدل فعال 1397/07/24 تا کنون