آمار کلی

کد ملی: 325704XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشتاز پژوهش پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/08/22 تا 1390/12/01