آمار کلی

کد ملی: 128886XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پالیز الوند سپاهان بازرس اصلی فعال 1390/05/18 تا کنون
پردیس بان زاینده رود نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/16 تا کنون